FORGOT YOUR DETAILS?

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani

Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL) je enota Univerze v Ljubljani, namenjena znanstvenemu raziskovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju temeljnih digitalnih jezikovnih virov in jezikovnotehnoloških orodij za sodobni slovenski jezik, ki so praktično uporabni in preko spleta dostopni vsem uporabnikom slovenskega jezika v svetu.

Sporazum o sodelovanju pri oblikovanju CJVT UL so decembra 2012 podpisali takratni rektor Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Stanislav Pejovnik ter dekani Fakultete za družbene vede, Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete, Fakultete za elektrotehniko in Fakultete za računalništvo in informatiko. Podpisnice so se strinjale, da imajo skupen interes pri razvijanju raziskovanja in drugih podpornih dejavnosti pri jezikovnih virih in tehnologijah za slovenski jezik. Center deluje v okviru Mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani.

CJVT UL je nastal v zavedanju, da je stanje pri sinhronem raziskovanju slovenščine ter jezikovnih tehnologijah in virih za slovenščino dokaj zaskrbljujoče, zato mora Univerza v Ljubljani kot združevalka številnih študijskih in raziskovalnih programov ter raziskovalcev in raziskovalk s tega področja odgovorno prispevati oblikovanju institucionalnega okvira, kjer bi potekal načrten in sistematičen dolgoročni razvoj tehnologij, virov in orodij za slovenski jezik. Le tako bo mogoče zagotoviti, da bo slovenščina v digitalnem okolju obdržala enakovreden status z drugimi nacionalnimi jeziki.

I.

Raziskovalne naloge

Med raziskovalnimi nalogami so izpostavljene predvsem:

1. opis sodobnega slovenskega jezika z vseh vidikov: deskriptivnega, normativnega, terminološkega, jezikovnotehnološkega, didaktičnega itd., s poudarkom na upoštevanju potreb različnih končnih uporabnikov jezikovnih virov, opisov in orodij.

2. poudarjeno raziskovalno področje je tudi računalniško podprto učenje in poučevanje slovenščine in tujih jezikov (CALL – Computer-assisted Language Learning).

II.

Infrastrukturne naloge

Med infrastrukturnimi nalogami, usmerjenimi v praktično uporabo, je za uporabnike slovenskega jezika izpostavljen predvsem:

1. stalen, brezplačen in uporabniško prijazen dostop do korpusnih, leksikalnih, terminoloških in drugih zbirk Centra za čim širši krog uporabnikov.

2. vzpostavljanje in vzdrževanje spletnih učnih okolij za učenje in poučevanje slovenščine in tujih jezikov.

3. nadzorovana distribucija javno financiranih in javno dostopnih jezikovnih virov in orodij za slovenščino po vzoru evropskih in distribucijskih centrov za druge jezike.

Med temeljne digitalne jezikovne vire za slovenski jezik štejemo predvsem tiste, ki so na voljo za druge uradne jezike v Evropski uniji s primerljivim številom govorcev, npr. obsežni korpusi sodobnega pisnega jezika, transkribirani govorni korpusi, digitalizirani slovarji, leksikalne baze (WordNet, Framenet itd.) in podobno. Pod izrazom temeljna jezikovnotehnološka orodja razumemo predvsem označevalnike, skladenjske razčlenjevalnike, semantične razločevalnike, povzemalnike in podobna orodja, ki so temelj za uporabo jezikovnih tehnologij za posamezen jezik v okviru različnih digitalnih okolij, npr. internet, mobilna telefonija itd.

Shema delovanja

CJVT UL želi jezikovne vire in orodja razvijati po šestih stebrih, to so jezikovni opis, standardizacija, tehnologije, terminologija, večjezičnost in govorci s posebnimi potrebami. Vizija rezultatov sodelovanja je urejena jezikovna opremljenost slovenščine.

TOP