Publikacije

Sklop 1.1: Analiza stanja

Glavne ugotovitve analize stanja so bile, da so obstoječi slovarji in sorodni viri za slovensko-madžarsko kombinacijo dokaj zastareli in neprilagojeni sodobnim medijem, poleg tega pa je njihova pokritost besedišča dokaj skromna. Vendar pa ti viri vseeno predstavljajo pomembna spoznanja dvojezičnega slovaropisja za slovensko-madžarski par in v marsičem ponujajo pomembno osnovo za rešitve v konceptu. Poleg tega smo s pomočjo analize identificirali nekaj podatkovnih baz, ki smo jih lahko uporabili pri snovanju koncepta in vzorčnih gesel. Analizo in glavna spoznanja smo tudi popisali v znanstvenem članku:

BÁLINT ČEH, Júlia, KOSEM, Iztok. Prvi koraki do novega velikega slovensko-madžarskega slovarja : analiza relevantnih dvojezičnih virov. Slovenščina 2.0 : empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave, ISSN 2335-2736, 2017, letn. 5, št. 2, str. 113-150, graf. prikazi, tabele. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/2/Slo2.0_2017_2_06.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2017.2.113-150. [COBISS.SI-ID 66259554]

Sklop 1.2: Analiza potreb ciljnih uporabnikov slovarja

V okviru tega sklopa smo izvedli anketo med učitelji na dvojezičnih šolah v Prekmurju o poznavanju jezikovnih virov, njihovi rabi ter glavnih težavah pri sporazumevanju v madžarskem jeziku. Analiza ankete je pokazala, da večina učiteljev pozna razpoložljive jezikovne vire in jih tudi uporablja pri svojem delu. Rezultati tudi kažejo, da morajo zaradi težav pri sporazumevanju v madžarskem jeziku učitelji uporabljati širok nabor jezikovnih virov, tako dvojezičnih kot enojezičnih. Pri tem jim ni v pomoč dejstvo, da mnogi viri, zlasti dvojezični, niso na voljo v digitalni obliki. Z vidika snovanja slovensko-madžarskega slovarja so rezultati relevantni za izbiro oblike slovarja in (delov) geslovnika kot tudi za izbiro elementov slovarske mikrostrukture, še zlasti pomembni pa so iz rezultatov izhajajoči razmisleki o vključevanju vsebin, pomembnih za produkcijo besedil oz. govor v madžarskem jeziku. Rezultate ankete in glavna spoznanja, relevantna za pripravo koncepta, smo popisali v znanstvenem članku. Poleg tega smo v ločenem znanstvenem članku opravili kritično analizo dvojezičnega modela izobraževanja ter vloge jezikovnih virov v izobraževalnem procesu.

KOSEM, Iztok, KOVÁCS, Attila. Raba jezikovnih virov med učitelji na dvojezičnih šolah v Prekmurju. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovenščina v dvojezičnih okoliščinah, (Slovenščina 2.0, Tematska številka, Letn. 5 (2017), št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 2018, letn. 5, št. 2, str. 179-214, graf. prikazi, tabele. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/2/Slo2.0_2017_2_08.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2017.2.179-214. [COBISS.SI-ID 13583949]

RUDAŠ, Jutka, KOLLÁTH, Anna. Model dvojezičnega pouka v Prekmurju in slovar kot didaktični pripomoček. V: GORJANC, Vojko (ur.), et al. Slovenščina v dvojezičnih okoliščinah, (Slovenščina 2.0, Tematska številka, Letn. 5 (2017), št. 2). Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 2018, letn. 5, št. 2, str. 64-84. http://slovenscina2.0.trojina.si/arhiv/2017/2/Slo2.0_2017_2_04.pdf, doi: 10.4312/slo2.0.2017.2.64-84. [COBISS.SI-ID 66325090]

Sklop 2: Izdelava koncepta slovensko-madžarskega slovarja

Glavni sklop projekta je vključeval izdelavo slovarskega koncepta, katerega priprava se je osredotočila na slovensko-madžarski del slovarja. Pomembna ugotovitev analiz med uporabniki ter analiz učbeniških gradiv je bila, da tudi učitelji in ostali udeleženci izobraževalnega procesa potrebujejo slovar večjega obsega (večkot 70.000 gesel), ki pokriva tako splošno kot terminološko besedišče. Tako smo pripravili koncept za Veliki slovensko-madžarski slovar (VSMS), temeljni dvojezični slovar, kar je tudi vskladu s potrebami skupnosti in navsezadnje z rezultati naših analiz. Poleg tega smo se zavedali dodatne vloge koncepta VSMS, ki je prvi koncept dvojezičnega slovarja za par slovenščina-tuji jezik v času e-leksikografije in bo tako imel širšo vlogo v skupnosti. Posledično smo precej pozornosti posvetili strukturi slovarske baze in izdelavi podrobne metodologije ter se odločili izdelati nabor vzorčnih gesel.

Osnutek koncepta Velikega slovensko-madžarskega slovarja [PDF]

 

Sklop 3: Izdelava navodil za leksikografsko ekipo

Hkrati z izdelavo koncepta in pripravo vzorčnih gesel so se pripravljala navodila za leksikografsko ekipo. Navodila so sestavljena poglavij o gradivnih virih, orodjih, ki se uporabljajo pri izdelavi slovarskih gesel, podrobne predstavitve vseh korakov izdelave gesla, ponazorjenih s konkretnimi primeri in izpostavljenimi potencialnimi problemi ter njihovimi rešitvami. Pripravljen je bil tudi opis slovarske obdelave za vsako besedno vrsto in njene posebnosti. Ob zaključku projekta je bila pripravljena prva verzija navodil, za katero pa pričakujemo, da se bo v projektu izdelave slovarja še naprej dopolnjevala. Organizirali smo tudi tri delavnice s člani ekipe in zunanjimi sodelavci (v Ljubljani, Mariboru in Lendavi) na temo uporabe slovarskega orodja Lexonomy. Hkrati smo pripravili videoposnetke s kratkimi navodili uporabe posameznih delov orodja Lexonomy.