O PROJEKTU

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

Nacionalni projekt J6-8255 (2017–2020)

Glavni cilj predlaganega projekta je bila izvedba temeljnih raziskav semantičnih in časovnih vidikov kolokacij, pa tudi metod za merjenje kolokacijskih razmerij, saj so te tematike v slovenskem jezikoslovju, nekatere pa tudi mednarodno, zaenkrat dokaj slabo pokrite. Drugi cilj je bila izdelava in temeljita jezikoslovna evalvacija metod strojnega učenja za namene analiz slovenskega jezika in luščenja leksikalnih podatkov iz korpusov. Na ta način smo v slovenski prostor vpeljali tesnejše sodelovanje in sinergijo med leksikografijo in jezikoslovjem na eni strani ter računalniškim jezikoslovjem in statističnimi obdelavami naravnega jezika na drugi. Tretji cilj pa je bila sistematična integracija rezultatov študij med različnimi tipi uporabnikov v izdelavo projektnih metod in orodij ter priprava metodoloških opisov za prenos rezultatov v (leksikografsko) prakso z namenom zagotovitve njihove čim večje uporabnosti.

Projekt naslavlja štiri različne vidike kolokacij: statistične metode za merjenje kolokacijskih razmerij, semantične nize oz. kategorije kolokacij, vlogo kolokacij kot razločevalnega elementa med pomensko povezanimi besedami (npr. sinonimi) in pa vlogo kolokacij pri zaznavanju semantičnih in podobnih sprememb v rabi besed skozi čas.

Za slovenski prostor so izvirni prav vsi deli projekta, opravljene raziskave in izdelana orodja ter viri namreč za slovenščino doslej še niso obstajali. Tudi po času in relevantnosti gre za zelo pomembno raziskavo, saj trenutno v Sloveniji poteka nekaj večjih leksikografskih in podobnih projektov, ki imajo in bodo še naprej imeli od rezultatov projekta velike koristi.

Vsak delovni sklop prinaša pomembno novo znanje na področje jezikovnega opisa in na pristope ter analizo kolokacij na drugih področjih, kot sta jezikoslovje in poučevanje jezika. Številni vidiki projekta so relevantni tudi za mednarodno raziskovalno skupnost in so vplivali na razvoj novih raziskovalnih smeri tako v Sloveniji kot v tujih jezikovnih skupnostih. Z rezultati projekta želimo spodbuditi nadaljnje teoretične in aplikativne raziskave kolokacij, koligacij in večbesednih enot.