BIBLIOGRAFIJA

Nove reference, nastale med projektom

2021

2020

 • Arhar Holdt, Špela; Logar, Nataša; Pori, Eva; Kosem, Iztok (2020). “Game of Words”: play the game, clean the database. V: Zoe Gavriilidou, Maria Mitsiaki in Asimakis Fliatouras (ur.): Lexicography for inclusion, zbornik konference, str. 41–49. https://euralex2020.gr/wp-content/uploads/2020/11/EURALEX2020_ProceedingsBook-Preview.pdf
 • Arhar Holdt, Špela (2020). How users responded to a responsive dictionary: the case of the Thesaurus of Modern Slovene. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, letn. 46, št. 2, str. 465–482. doi: 10.31724/rihjj.46.2.1
 • Gantar, Polona (2020). Dictionary of modern Slovene: from Slovene lexical database to digital dictionary database. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, letn. 46, št. 2, str. 589–602. doi: 10.31724/rihjj.46.2.7
 • Kosem, Iztok; Pori, Eva; Gantar, Polona; Logar, Nataša; Krek, Simon; Laskowski, Cyprian Adam; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Gorjanc, Vojko; Klemenc, Bojan; Ljubešić, Nikola (2020). Slovene ontology of semantic types for nouns SLONEST-noun 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI. https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1428
 • Kosem, Iztok (ur.); Gantar, Polona (ur.) (2020). Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi za prihodnost (Collocations in lexicography: existing solutions and future challenges). Slovenščina 2.0, tematska številka. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020.  https://revije.ff.uni-lj.si/slovenscina2/index
 • Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona (2020). Defining collocation for Slovenian lexical resources. V: Iztok Kosem in Polona Gantar (ur.): Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi za prihodnost. Slovenščina 2.0,  letn. 8, št. 2, str. 1–27. doi: 10.4312/slo2.0.2020.2.1-27
 • Ljubešić, Nikola (2020). Deep lexicography – Fad or opportunity? Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, letn. 46, št. 2, str. 839–852. doi: 10.31724/rihjj [COBISS.SI-ID 47773699]
 • Pori, Eva; Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela; Kosem, Iztok (2020). The attitude of dictionary users towards automatically extracted collocation data: a user study. Kolokacije v leksikografiji: obstoječe rešitve in izzivi. Slovenščina 2.0, tematska številka, letn. 8, št. 2, str. 168–201. doi: 10.4312/slo2.0.2020.2.168-201
 • Tan, Kim Hua; Woods, Peter; Azman, Hazita; Abdullah, Imran Ho; Ruzy Suliza, Hashim; Rahim, Hajar Abdul; Muzhafar Idrus, Mohid; Mohd Said, Nur Ehsan; Lew, Robert; Kosem, Iztok (2020). COVID-19 insights and linguistic methods. Journal of language teaching, linguistics and literature, letn. 26, št. 2, str. 1–23. doi: 10.17576/3L-2020-2602-01

2019

 • Čibej, Jaka; Arhar Holdt, Špela (2019). Repel the syntruders! A crowdsourcing cleanup of the thesaurus of modern Slovene. V: Iztok Kosem in Simon Krek (ur.): Electronic lexicography in the 21st century, zbornik konference, str. 338–356, ilustr. https://elex.link/elex2019/wp-content/uploads/2019/10/eLex-2019_Proceedings.pdf
 • Gantar, Polona; Colman, Lut; Parra Escartín, Carla; Martínez Alonso, Héctor (2019). Multiword expressions: between lexicography and NLP. International journal of lexicography, letn. 32, št. 2, str. 138–162. doi: 10.1093/ijl/ecy012
 • Kosem, Iztok; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Gantar, Polona; Gorjanc, Vojko; Klemenc, Bojan; Krek, Simon; Laskowski, Cyprian Adam; Ljubešić, Nikola; Pori, Eva; Robnik Šikonja, Marko (2019). Making dictionaries responsive: benefits for both users and lexicographers. V: 22nd biennial meeting of the Dictionary Society in North America and Studies in the history of the English language, zbornik konference, str. 36.
 • Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Krek, Simon; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Laskowski, Cyprian Adam; Pori, Eva; Klemenc, Bojan; Dobrovoljc, Kaja; Gorjanc, Vojko; Ljubešić, Nikola (2019). Collocations dictionary of modern Slovene KSSS 1.0, Slovenian language resource repository CLARIN.SI. https://www.clarin.si/repository/xmlui/handle/11356/1250
 • Kosem, Iztok; Koppel, Kristina; Zingano Kuhn, Tanara; Michelfeit, Jan; Tiberius, Carole (2019). Identification and automatic extraction of good dictionary examples: the case of GDEX. International journal of lexicography, letn. 8, št. 2, str. 119–137. doi: 10.1093/ijl/ecy014
 • Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2019). Proceedings of eLex 2019 Conference e-Lexicography in the 21st century, zbornik konference. Brno: Lexical Computing. https://elex.link/elex2019/proceedings-download/
 • Logar, Nataša; Kosem, Iztok; Erjavec, Tomaž (2019). Collocation lexicon of Slovene academic discourse Aleks, Slovenian language resource repository CLARIN.SI. http://hdl.handle.net/11356/1245
 • Logar, Nataša; Kosem, Iztok; Erjavec, Tomaž; Zaranšek, Petra; Laskowski, Cyprian Adam (2019). Aleks: leksikalno-skladenjska podatkovna zbirka slovenskega strokovno-znanstvenega jezika. https://www.termania.net/slovarji/223/kas-slovar-splosnostrokovne-leksike
 • Pollak, Senja; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela (2019). What’s new on the internetz? Extraction and lexical categorisation of collocations in computer-mediated Slovene. International journal of lexicography, letn. 32, št. 2, str. 184–206. doi: 10.1093/ijl/ecy026
 • Pori, Eva; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Kosem, Iztok (2019). User attitudes towards automatically extracted collocational information. Workshop on Collocations: Collocations in lexicography, Sintra, Portugal, 30 September 2019.

2018

 • Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Dobrovoljc, Kaja; Gantar, Polona; Gorjanc, Vojko; Klemenc, Bojan; Kosem, Iztok; Krek, Simon; Laskowski, Cyprian Adam; Robnik Šikonja, Marko (2018). Thesaurus of modern Slovene: by the community for the community. V: Jaka Čibej idr. (ur.): Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, zbornik konference, str. 401–410. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1
 • Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Pollak, Senja (2018). Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede, letn. 66, št. 4, str. 459–472. https://srl.si/ojs/srl/article/view/2018-4-1-4
 • Gantar, Polona; Štrkalj Despot, Kristina; Krek, Simon; Ljubešić, Nikola (2018). Towards semantic role labeling in Slovene and Croatian. V: Darja Fišer in Andrej Pančur (ur.): Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, zbornik konference, str. 93–98. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts.  http://nl.ijs.si/jtdh18/JTDH-2018-Proceedings.pdf
 • Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. V: Darja Fišer, Andrej Pančur (ur.): Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika: zbornik konference, str. 133–139. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani. http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2018/09/JTDH-2018_Kosem-et-al_Kolokacijski-slovar-sodobne-slovenscine.pdf.
 • Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gantar, Polona; Arhar Holdt, Špela; Čibej, Jaka; Laskowski, Cyprian Adam (2018). Collocations dictionary of modern Slovene. V: Jaka Čibej idr. (ur.): Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, zbornik konference, str. 989–997. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1
 • Pori, Eva; Kosem, Iztok (2018). V iskanju slovarsko relevantne kolokacije na primeru struktur s prislovi. Slovenščina 2.0, letn. 6, št. 2, str. 154–185. doi: 10.4312/slo2.0.2018.2.154-185
 • Rozman, Tadeja; Arhar Holdt, Špela; Pollak, Senja; Kosem, Iztok (2018). »Kolokacije v korpusu Šolar«. Jezik in slovstvo, letn. 63, št. 2/3, str. 117–128. https://www.jezikinslovstvo.com/pdf.php?part=2018%7C2-3%7C117-128.
 • Čibej, Jaka (ur.); Gorjanc, Vojko (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2018). Proceedings of the 18th EURALEX International Congress: Lexicography in global contexts, zbornik konference. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/118/211/3000-1

Izhodiščna bibliografija projekta

2017

 • Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Krek, Simon (2017). Dictionary of modern Slovene: lexicographical process. V: Vojko Gorjanc idr. (ur.): Dictionary of modern Slovene: problems and solutions, str. 156–172. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf
 • Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2017). Dictionary of modern Slovene: problems and solutions. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts. http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf.
 • Gorjanc, Vojko (ur.); Gantar, Polona (ur.); Kosem, Iztok (ur.); Krek, Simon (ur.) (2017). Slovar sodobne slovenščine: problemi in rešitve. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. doi: 10.4312/9789612379759
 • Kosem, Iztok (2017). Dictionary examples. V: Vojko Gorjanc idr. (ur.): Dictionary of modern Slovene: problems and solutions, str. 174–193. Ljubljana: Ljubljana University Press, Faculty of Arts.  http://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/Dokumenti/Knjige/e-books/dictionary_of_modern_slo.pdf
 • Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Krek, Simon (2017). Sense menus in collocations dictionary of Slovene. V: Electronic lexicography in the 21st century: lexicography from scratch, zbornik konference, str. 43. Leiden: Dutch Language Institut; Brno: Lexical Computing; Ljubljana: Trojina Institute for Applied Slovene Studies.
 • Kosem, Iztok (ur.), Tiberius, Carole (urednik); Jakubíček, Miloš (ur.), Kallas, Jelena (ur.), Krek, Simon (ur.), Baisa, Vit (ur.) (2017). Proceedings of eLex 2017 Conference: Electronic lexicography in the 21st century, zbornik konference. Brno: Lexical Computing. https://elex.link/elex2017/proceedings/eLex_2017_Proceedings.pdf
 • Michelfeit, Jan; Kosem, Iztok; Koppel, Kristina (2017). Good, gooder and the goodest dictionary examples. V: Electronic lexicography in the 21st century: lexicography from scratch, zbornik konference, str. 55. Leiden: Dutch Language Institut; Brno: Lexical Computing; Ljubljana: Trojina Institute for Applied Slovene Studies.
 • Zingano Kuhn, Tanara; Kosem, Iztok (2017). Reporting on the development of sketch grammar for academic Portuguese. V: Aline Evers (ur.): Corpus: [caderno de resumos], str. 23–25. São Leopoldo: Editora da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. http://www.ufrgs.br/elc-br/elc-ebralc2017/caderno-de-resumos/CadernodeResumos_EBRALCELC2017_Final3.pdf
 • Zingano Kuhn, Tanara; Kosem, Iztok (2017). Experimenting automatic creation of content for a dictionary of academic Portuguese. V: Electronic lexicography in the 21st century: lexicography from scratch, zbornik konference, str. 36. Leiden: Dutch Language Institut; Brno: Lexical Computing; Ljubljana: Trojina Institute for Applied Slovene Studies.

2016

 • Fišer, Darja; Ljubešić, Nikola (2016). Detecting semantic shifts in Slovene twitterese. V: Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek (ur.): Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016, zbornik konference, str. 43–50. https://nlp.fi.muni.cz/raslan/raslan16.pdf
 • Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Krek, Simon (2016). Discovering Automated Lexicography: The Case of the Slovene Lexical Database. International Journal of Lexicography, letn. 29, št. 2, str. 200–225.  https://doi.org/10.1093/ijl/ecw014
 • Wanner, Leo et al. (2016). Towards Distributional Semantics-Based Classification of Collocations for Collocation Dictionaries, International Journal of Lexicography (advance access) https://doi.org/10.1093/ijl/ecw002

2015

 • Gantar, Polona (2015). Leksikografski opis slovenščine v digitalnem okolju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-C6OT60O0
 • Gantar, Polona; Kosem, Iztok; Krek, Simon; Gorjanc, Vojko (2015). Collocations dictionary of Slovene: challenge for automatization and crowdsourcing. V: G. Corpas Pastor et al. (ur.): Computerised and Corpus- based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives, zbornik konference, str. 87–89. Europhras 2015, Malaga, Španija. https://europhras2015.eu/
 • Gliha Komac, Nataša idr. (2015). Osnutek koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Različica 1.1. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. https://fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/Koncept_NoviSSKJ.pdf
 • Heylen, Kris idr. (2015). Monitoring polysemy: Word space models as a tool for large-scale lexical semantic analysis. Lingua, letn. 157, str. 153–72. https://doi.org/10.1016/j.lingua.2014.12.001

2014

2013

2012

2011

 • Gulordava, Kristina; Baroni, Marco (2011). A distributional similarity approach to the detection of semantic change in the Google Books Ngram corpus. GEMS 2011 Workshop on Geometrical Models of Natural Language Semantics, zbornik konference, str. 67–71. https://www.aclweb.org/anthology/W11-2508
 • Rundell, Michael; Kilgarriff, Adam (2011). Automating the creation of dictionaries: where will it all end? V: F. Meunier, S. De Cock, G. Gilquin, M. Paquot (ur.): A Taste for Corpora. A tribute to Professor Sylviane Granger, str. 257–281. Benjamins. https://doi.org/10.1075/scl.45.15run
 • Sagi, Eyal; Kaufmann, Stefan; Clark, Brady (2011). Tracing semantic change with latent semantic analysis. V: K. Allan and J. A. Robinson (ur.): Current Methods in Historical Semantics. De Gruyter Mouton, Berlin, Nemčija. https://doi.org/10.1515/9783110252903.161

2010

2009

 • Bick, Eckhard (2009). DeepDict—A Graphical Corpus-based Dictionary of Word Relations. V: Kristiina Jokinem, Eckhard Bick (ur.): NODALIDA 2009. NEALT, zbornik konference, str. 268–271. Tartu: Tartu University Library. https://www.aclweb.org/anthology/W09-4642/
 • Chung-Chi, Huang; H. Kao, Kate; Tseng Chiung-Hui; S. Chang., Jason (2009). A thesaurus-based semantic classification of English collocations. Computational Linguistics and Chinese Language Processing, letn. 14, št. 3, str. 257–280. https://www.aclweb.org/anthology/O08-1003
 • Evert, Stefan (2009). Corpora and collocations. Corpus Linguistics: An International Handbook, letn. 2, str. 1212–1248. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110213881.2
 • Kehoe, Andrew; Gee, Matt (2009). Weaving Web data into a diachronic corpus patchwork. V: Antoinette Renouf, Andrew Kehoe (ur.): Corpus Linguistics, str. 255–279. Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789042025981_015
 • Pecina, Pavel (2009). Lexical association measures and collocation extraction. Language Resources and Evaluation, letn. 44, št. (1–2), str. 137–158. https://link.springer.com/article/10.1007/s10579-009-9101-4
 • Renouf, Antoinette (2009). Corpus Linguistics beyond Google: the WebCorp Linguist’s Search Engine. V: Ray Siemens, Gary Shawver (ur.): New Paths for Computing HumanistsDigital Studies / Le champ numérique, letn.1, št. 1. http://doi.org/10.16995/dscn.138
 • Žele, Andreja (2009). Pomenotvorne zmožnosti z vidika /de/terminologizacije (v slovenščini). V: Nina Ledinek, Mojca Žagar Karer, Marjeta Humar (ur.): Terminologija in sodobna terminografija, str. 125–139. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. https://doi.org/10.3986/9789610503255

2008

2006

2005

2004

 • Bartsch, Sabrine (2004). Structural and Functional Properties of Collocations in English: A Corpus Study of Lexical and Pragmatic Constraints on Lexical Co-occurrence. Tübingen: Gunter Narr.
 • Evert, Stefan (2004). The statistics of word cooccurrences: Word pairs and collocations. Doktorska dizertacija. University of Stuttgart. https://elib.uni-stuttgart.de/bitstream/11682/2573/1/Evert2005phd.pdf
 • Kilgarriff, Adam et al. (2004). The Sketch Engine. V: Geoffrey Williams, Sandra Vessier (ur.): Eleventh EURALEX International Congress, zbornik konference, str. 105–116. Lorient: Universite de Bretagne – sud. https://euralex.org/publications/the-sketch-engine/
 • Wanner, Leo (2004). Towards Automatic Fine-Grained Semantic Classification of Verb-Noun Collocations. Natural Language Engineering Journal, letn.10, št. 2, str. 95–143. https://doi.org/10.1017/S1351324904003328

2002

 • Stubbs, Michael (2002). Two quantitative methods of studying phraseology in English. International Journal of Corpus Linguistics, letn. 7, št. 2, str. 215–244. https://doi.org/10.1075/ijcl.7.2.04stu

2001

2000

1999

1998

1997

 • Geeraerts, Dirk (1997). Diachronic Prototype Semantics. A Contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press.
 • Harvey, Keith; Yuill, Deborah (1997). A study of the use of a monolingual pedagogical dictionary by learners of English engaged in writing. Applied Linguistics, letn. 18, št. 3, str. 253−278. https://doi.org/10.1093/applin/18.3.253

1996

 • Mel’čuk, Igor (1996). Lexical Functions: A Tool for the Description of Lexical Relations in a Lexicon. V: Leo Wanner (ur.): Lexical Functions in Lexicography and Natural Language Processing, str. 37–102. Amsterdam: Benjamins Academic Publishers. https://benjamins.com/catalog/slcs.31.08mel
 • Sinclair, John (1996). The search for units of meaning. Textus IX, str. 75–106.

1993

 • Biber, Douglas (1993). Representativeness in Corpus Design. Literary and Linguistic Computing, letn. 8, št. 4, str. 243–57. https://doi.org/10.1093/llc/8.4.243
 • Renouf, Antoinette (1993). A Word in Time: first findings from dynamic corpus investigation. V: Jan Aarts, Pieter de Haan, Nelleke Oostdijk (ur.): English Language Corpora: Design, Analysis and Exploitation, str. 279–288. Rodopi, Amsterdam.
 • Svensén, Bo (1993). Practical Lexicography: Principles and Practices of Dictionary-making. Oxford: Oxford University Press.

1991

 • Church, Kenneth Ward; Gale, William A.; Hanks, Patrick; Hindle, Don (1991). Using statistics in lexical analysis. V: Uri Zernik (ur.): Lexical Acquisition: Exploiting On-line Resources to Build a Lexicon, str. 116–164. Erlbaum, Hillsdale, NJ. http://dx.doi.org/10.4324/9781315785387-8
 • Sinclair, John (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press

1990

 • Church, Kenneth Ward; Hanks, Patrick (1990). Word association norms, mutual information and lexicography. Computational Linguistics, letn. 6, št. 1, str. 22–29. http://dx.doi.org/10.3115/981623.981633

1987

 • Sinclair, John (1987). Looking Up: An Account of the COBUILD Project in Lexical Computing. London/Glasgow: Collins ELT.
 • Urbančič, Boris (1987). O jezikovni kulturi. Ljubljana: Delavska enotnost.

1986

 • Cruse, David Alan (1986). Lexical Semantics. Cambridge: Cambridge University Press.

1981

1973

 • Berry-Rogghe, G. L. (1973). The computation of collocations and their relevance in lexical studies. The computer and literal studies, str. 103-112. Edinburgh, New York: University Press.

1966

 • Halliday, Michael Alexander Kirkwood (1966). Lexis as a linguistic level. V: Charles Ernest Bazell, John Cunnison Catford, Michael Alexander Kirkwood Halliday, Robert Henry Robins (ur.): In Memory of J.R. Firth, str. 148–62. London: Longman.

1957

 • Firth, J. R. (1957). Modes of Meaning. Papers in Linguistics, str. 1934–1951 London: Oxford University Press.