DOGODKI

V sklopu projekta smo izvedli dva večja predstavitvena dogodka ter več drugih sodelovanj.

2018: KOLOS – Kolokacije v slovenščini: semantični in časovni vidiki

Leta 2018 smo na dogodku temeljnega raziskovalnega projekta KOLOS – Kolokacije v slovenščini: semantični in časovni vidiki (ARRS J6-8255, https://www.cjvt.si/kolos/) seznanili strokovno javnost s cilji in (trenutnimi) rezultati projekta ter opredelili njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb. Predstavili smo nove metode in orodja za luščenje in jezikoslovno analizo kolokacij, ki smo jih tedaj pripravljali v sklopu projekta. Ti podatki in orodja so sedaj na voljo za vse tiste, ki bi jih pri svojem delu potrebovali in uporabljali.

Dogodek je potekal v torek, 16. oktobra, 2018 v Projekcijski dvorani Mestnega muzeja Ljubljana.

Predavanja

2019: Workshop on Collocations – Collocations in Lexicography: existing solutions and future challenges

V okviru konference eLex 2019, ki je potekala 30. septembra 2019 v Sintri na Portugalskem, smo organizirali delavnico na temo kolokacij. Predstavljenih je bilo 14 prispevkov, ki so ponudili vpogled v delo s kolokacijami pri pripravi različnih jezikovnih virov na različnih ustanovah po Evropi in sprožili vrsto spodbudnih razprav. Diskusije so pokazale potrebo po podrobnejšem opisu aktualnega stanja, še posebno, ker vprašanja jezikovne narave kolokacij obravnavamo tudi v okviru projekta KOLOS in pri izdelavi Kolokacijskega slovarja sodobne slovenščine.

Rezultat teh prizadevanj in raziskovalnih aktivnosti je bila objavljena tematska številka revije Slovenščina 2.0. Številka vsebuje sedem prispevkov, ki naslavljajo širok nabor tem, avtorji pa prihajajo iz šestih različnih jezikovnih okolij, zaradi česar je tematska številka mednarodna, tako v zastopanosti kot relevantnosti obravnavanih tem.

Moderatorja delavnice in urednika tematske številke revija Slovenščina 2.0: Iztok Kosem in Polona Gantar

Prispevki

(I.) Corpus, Statistics, Collocation

 • Size of Corpora and Collocations: the Case of Russian (Maria Khokhlova & Vladimir Benko)
 • Exploring the extraction of collocations for dictionaries of Lusoga (Bantu, Uganda) (Gilles-Maurice de Schryver & Minah Nabirye)
 • Updating the dictionary: semantic change identification based on change in bigrams over time (Nicolai Hartvig Sørensen, Henrik Lorentzen & Sanni Nimb)
 • Corpus-based Automatic Identification of Multi-word Entry Candidates (Pavel Rychlý & Miloš Jakubíček)

(II.) Collocations: from syntax to semantics

 • Antonymy as a collocational relation: analysis and implications for lexicographic resources (Raquel Amaro)
 • Combining semantic grouping with word sketch: a simple statistic tool to distinguish collocations from productive word senses (Isabel Fuhrmann, Axel Herold & Alexander Geyken)
 • Grammatical formalism for encoding collocations in Slovene digital dictionary database and for automatic extraction from corpora (Simon Krek, Kaja Dobrovoljc, Polona Gantar, Iztok Kosem & Cyprian Laskowski)

(III.) Collocations and users

 • Collocations and associations — same but different (Ene Vainik, Maria Tuulik & Kristina Koppel)
 • Collocations in Croatian Web Dictionary – Mrežnik (Lana Hudeček & Milica Mihaljević)
 • Collocations in e-lexicography: lessons from Human Computer Interaction research (Ana Frankenberg-Garcia, Robert Lew, Geraint Paul Rees, Jonathan Roberts, Nirwan Sharma & Peter Butcher)
 • User attitudes towards automatically extracted collocational information (Eva Pori, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej & Iztok Kosem)

(IV.) Defining collocation

 • What is a multiword expression? (Jack Halpern)
 • Defining collocations for the purposes of Slovene lexicographic projects (Polona Gantar, Iztok Kosem, Simon Krek & Eva Pori)
 • What is a Collocation After All? On the Challenges of Encoding Multiword Expressions with TEI Lex-0 (Toma Tasovac, Ana Salgado & Rute Costa)

2017–2021: (VABLJENA) PREDAVANJA, DRUGI DOGODKI IN SODELOVANJA

Predavanja

 • Arhar Holdt, Špela (2019). Jezikovna opremljenost, odprta dostopnost jezikovnih virov in jezikovni opis. V: Javni posvet o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko, zbornik prispevkov, str. 37–41.  Ljubljana: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/slovenski_jezik/2019/Zbornik_-_posvet_o_novem_NPJP__2019_.pdf
 • Gantar, Polona (2019). Dictionary of modern Slovene: from the lexical database to the digital dictionary database for Slovene. V: Lana Hudeček (ur.): Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija, eReL 2019, Zagreb, 10.11. svibnja 2019, zbornik povzetkov,  str. 10–12. http://ihjj.hr/mreznik/uploads/7b5602698002896a0fd4f2dcee210796.pdf; [COBISS.SI-ID 69977698]
 • Kosem, Iztok (2019). Responsive dictionaries: bringing dictionaries (and lexicographers) and users closer together. V: 15 Konferensen om lexikografi i Norden, 47 juni 2019, Helsingfors, Finland: abstrakt för plenarföreläsningarna, zbornik konference, str. 2. https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/abstraktit_29.5.2.pdf
 • Kosem, Iztok (2017). Semi-automated lexicography in Slovenia: collocations dictionary and beyond. Predavanje na Univerzi v Gothenburgu, 29. 5. 2017.
 • Kosem, Iztok; Gantar, Polona; Krek, Simon (2017). Sense menus in collocations dictionary of Slovene. V: Electronic lexicography in the 21st century: lexicography from scratch, zbornik konference, str. 43. Leiden: Dutch Language Institut; Brno: Lexical Computing; Ljubljana: Trojina Institute for Applied Slovene Studies.
 • Krek, Simon (2019). Dictionary Matrix vs. Matrix Dictionary (in ELEXIS).V: Lana Hudeček (ur.): Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija, eReL 2019, Zagreb, 10.11. svibnja 2019, zbornik povzetkov, str. 12–13. http://ihjj.hr/mreznik/uploads/7b5602698002896a0fd4f2dcee210796.pdf; [COBISS.SI-ID 32545575]
 • Ljubešić, Nikola (2019). Deep lexicography – fad or opportunity?. V: Lana Hudeček (ur.): Međunarodni znanstveni skup E-rječnici i e-leksikografija, eReL 2019, Zagreb, 10.11. svibnja 2019, zbornik povzetkov, str. 14. http://ihjj.hr/mreznik/uploads/7b5602698002896a0fd4f2dcee210796.pdf; [COBISS.SI-ID 54182403]
 • Logar, Nataša (2019/20). Jezikovna kultura – predavanje 5: Popularizacija jezikovne kulture. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Logar, Nataša (2019/20). Jezik in stil strokovnih besedil – predavanje 3: Tipične ubeseditve v strokovno-znanstvenih besedilih: kolokacije, gradnja odstavka, koherenca. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Kosem, Iztok; Gantar, Polona, Krek Krek (2017). Sense menus in Collocations Dictionary of Modern Slovene (Pomenski meniji v Kolokacijskem slovarju sodobne slovenščine) – predavanje na konferenci eLex 2017 o elektronski leksikografiji (19.-21. 9. 2017). Leidem, Nizozemska.
 • Kosem, Iztok (2017). Luščenje kolokacij in kolokacijski slovar za slovenščino. Predstavitev na delavnici v organizaciji švedske raziskovalna infrastruktura SWE-CLARIN.
 • Logar, Nataša (2017). Slovenščina v digitalni dobi: orodja in aplikacije za procesiranje jezika. Predavanje na Filozofski fakulteti, Masarykova univerza v Brnu, 11. 4. 2017.
 • Logar, Nataša (2017). Slovenščina v digitalni dobi: orodja, aplikacije in viri za širšo uporabo : predavanje na Filozofski fakulteti, Masarykova univerza v Brnu, 12. 4. 2017.

Drugi dogodki in sodelovanja

 • Arhar Holdt, Špela; Logar, Nataša (intervjuvanka); Pori, Eva (intervjuvanec) (2019). Poddaja Sopomenki – Šibke točke odzivnega slovarja. Dostopno prek https://www.cjvt.si/promocija-sopomenk/2019/12/23/poddaja-sopomenki-sibke-tocke-odzivnega-slovarja/
 • Cvar, Vida (intervjuvanka); Logar, Nataša (intervjuvanka); Klemenčič, Simona (intervjuvanka); Kosem, Iztok (intervjuvanec); Dolar, Kaja (intervjuvanec) (2020). Neologizem: oddaja Na kratko, TV SLO 1, 18. 6. 2020. https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-kratko/174700630
 • Gantar, Polona; Čibej, Jaka (2019). Beseda besedi – kolokacija. Kolokacijski slovar sodobne slovenščine. Delavnica na Centru za slovenščino kot drugi in tuji jezik Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
 • Kosem, Iztok (intervjuvanec) (2019). Besedo spoznaš po njeni okolici. Delo. 18. apr. 2019, let. 61, št. 90, str. 14.
 • Kosem, Iztok (intervjuvanec); Arhar Holdt, Špela (intervjuvanka) (2019). Jezikanja: Sloleks 2 in Igra besed. Dostopno prek: https://val202.rtvslo.si/2019/10/jezikanje-sloleks-2-in-igra-besed/
 • Kosem, Iztok (intervjuvanec) (2019). Poddaja Sopomenki – Kako lahko uporabniki sodelujejo pri pripravi slovarjev? Dostopno prek: https://www.cjvt.si/promocija-sopomenk/podcast/kako-lahko-uporabniki-sodelujejo-pri-pripravi-slovarjev/
 • Kosem, Iztok (2019). Game of Words. Dictionary Society of North America Meeting. Bloomington, ZDA.
 • Kosem, Iztok (2019). Podatkovna podpora Igre besed. Prestavitev na sestanku Nadzornega odbora projekta ELEXIS.
 • Kosem, Iztok (2019). Mobilna igra besed. Predstavitev na Tednu vseživljenjskega učenja. Kranj.
 • Liber.ac, sejem akademske knjige (2019). Ljubljana: Filozofska fakulteta. Program dostopen prek: https://liberac.ff.uni-lj.si/program-liber-ac-2019/.
 • Logar, Nataša; Kosem, Iztok (2019). Igra besed: od korpusnostatistične tipičnosti do mobilne zabave s slovenščino. Predstavitev na jezikovnotehnološkem abonmaju Društva za jezikovne tehnologije JOTA. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko. Dostopno prek: https://videolectures.net/natasa_logar/.
 • Logar, Nataša; Robnik Šikonja, Marko (2018). Center za družboslovnoterminološko in publicistično raziskovanje ter Center za jezikovne vire in tehnologije UL: Predstavitev projektov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 • Pori, Eva. Uporabniške evalvacije (2019). Evalvacija kolokacijskega vmesnika. Intervjuji z uporabniki KSSS, izvedeni v okviru projekta KOLOS. Ljubljana: Center za jezikovne vire in tehnologije UL.
 • Pori, Eva; Kosem, Iztok; Arhar Holdt, Špela (2019). (Upo)raba novih digitalnih jezikovnih virov pri pouku slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah. KATIS. Izvedba programa profesionalnega usposabljanja za učitelje slovenskega jezika in književnosti v srednjih šolah. Program dostopen prek:  https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=4484&A=detailKP