DS3: Kolokacijske lastnosti sinonimov

Cilji in rezultati

3.1 Analiza vloge kolokacij kot razlikovalnega elementa med sinonimi

Opravili smo analizo kolokacijskih podatkov, pripravljenih za Slovar sopomenk sodobne slovenščine (https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/), pri čemer smo se osredotočili na kakovost podatkov in ustreznost posameznih skladenjskih struktur. Na podlagi opravljene analize so se izdelala priporočila za izboljšavo luščenja, selekcije in prikaza kolokacijskih podatkov, vključno z nadgrajenim izborom skladenjskih struktur.

3.2 Razvoj orodja za avtomatsko prepoznavanje sinonimov

Razvili in evalvirali smo orodje za prepoznavanje sinonimnih kandidatov s pomočjo vektorskih vložitev, ki upoštevajo tudi semantične fenomene (kot so kolokacije). Orodje, učne množice in rezultate smo objavili v GitHub repozitoriju CLARIN.SI:

3.3 Razvoj metodologije za prenos rezultatov v prakso

Dognanja iz prvih dveh delovnih sklopov smo uspešno prenesli v leksikografsko prakso, saj so kolokacije kot razlikovalni element med sinonimi sestavni del Slovarja sopomenk sodobne slovenščine (https://viri.cjvt.si/sopomenke/slv/), ki v tem pogledu predstavlja novost v slovenskem, pa tudi mednarodnem prostoru. Poleg tega smo na podlagi analize v 3.1 pripravili priporočila za izboljšave postopka priprave kolokacijskega gradiva in njegovega prikaza v vmesniku.