Projektni okvir

Na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani je v soizvedbi Fakultete za računalništvo in informatiko nastal nov jezikovni vir: Slovar sopomenk sodobne slovenščine. Gre za najobsežnejšo prosto dostopno avtomatsko generirano spletno zbirko sopomenk za slovenščino, ki uvaja nov tip jezikovnega vira: odzivni slovar. Ta je v izhodišču pripravljen z naprednimi avtomatskimi metodami, nadaljnji razvoj pa poteka odprto javnosti in v sodelovanju z zainteresirano uporabniško skupnostjo.

Potreba po enostavno dostopnih in sodobnih sopomenskih informacijah za slovenščino je bila identificirana kot ena najbolj akutnih za različne skupine uporabnikov (Arhar Holdt idr. 2016a, Arhar Holdt idr. 2015, Čibej idr. 2015a, Rozman idr. 2015, Mikolič 2015), npr. za prevajalsko skupnost, profesionalne in polprofesionalne pisce besedil (novinarji, literati, znanstveniki, blogerji), lektorje, osnovnošolske in srednješolske učitelje jezikovnih predmetov ter učitelje slovenščine kot drugega ali tujega jezika. Slovar sopomenk sodobne slovenščine kot prosto dostopen jezikovni vir zapolnjuje identificirano vrzel, a je zaradi svoje novosti med potencialnimi uporabniki še povsem neznan. Prav tako niso poznane prednosti in omejitve odzivnih slovarjev in možnosti za uporabniško vključevanje v razvoj vira.

Namen projekta

V projektu načrtujemo vrsto promocijskih aktivnosti, da bi:

 • Slovar sopomenk sodobne slovenščine predstavili karseda širokemu naboru potencialnih uporabnikov (s posebnim poudarkom na uporabniških skupinah, ki sopomenske podatke pri svojem delu najbolj potrebujejo),
 • širši javnosti predstavili vrednost sopomenskih informacij in obenem konkretne primere uporabe teh informacij za reševanje jezikovnih vprašanj,
 • seznanili potencialne uporabnike s konceptom odzivnega slovarja, njegovimi prednostmi in omejitvami ter možnostmi za sooblikovanje sodelujoče uporabniške skupnosti,
 • omogočili uporabnikom aktivno udeležbo pri slovarskem razvoju in jih za sodelovanje prek daljšega časovnega obdobja tudi motivirati,
 • spodbudili razumevanje slovarja kot vir, ki nastaja iz skupnosti za skupnost, kar umešča pripravo in rabo slovarjev v sproščen, sodoben, demokratičen, izrazito uporabno(išk)o naravnan kontekst,
 • ozaveščali uporabnike, kako pomembni so jezikovnii viri in tehnologije za jezikovno skupnost in kako pomembno vlogo ima uporabniška povratna informacija za njihov razvoj.

Delovni sklopi

Sklop 1: Diseminacija slovarja v širši javnosti

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je zasnovan kot digitalni vir, ki predvideva sodelovanje skupnosti v digitalnem okolju, zato bo tudi velik del diseminacije potekal v digitalnem okolju, poskrbeli pa bomo tudi za diseminacijo med potencialnimi uporabniki, ki ostajajo zunaj digitalnega promocijskega dometa.

Cilji sklopa 1 so naslednji:

 • pripraviti izčrpen seznam za obveščanje javnosti v digitalnem svetu in o obstoju slovarja obvestiti vse ciljne uporabniške skupine,
 • pripraviti in diseminirati tiskano promocijsko gradivo za uporabnike, ki ostajajo zunaj digitalnega dometa (zloženke, plakati, knjižna kazala),
 • z upoštevanjem interesa javnosti izvesti deset diseminacijskih dogodkov za predstavitev slovarja širši javnosti in ciljnim uporabniškim skupinam.

Sklop 2: Multimedijska gradiva na spletu

Posnetki diseminacijskih izobraževalnih dogodkov in promocijskih poddaj bodo na voljo v spletni knjižnici na projektni strani, s čimer bo omogočena njihova nadaljnja raba v samoizobraževalne namene.

Cilji sklopa 2 so naslednji:

 • pripraviti predstavitev slovarja na Portalu jezikovnih virov in z obstoječo infrastrukturo seznaniti javnost z možnostmi uporabe slovarja,
 • pripraviti spletno stran s posnetki izvedenih dogodkov s poudarkom na čimboljšo dostopnost različnim skupinam jezikovnih uporabnikov,
 • posneti, objaviti in diseminirati serijo desetih promocijskih poddaj, v katerih bodo svojo izkušnjo s slovarjem predstavili tudi predstavniki uporabniške skupnosti.

Sklop 3: Napredno spremljanje uporabniških odzivov in vključevanja

V projektu bomo razvili postopke za spremljanje uporabniških odzivov na spletu ter metode za napredno beleženje uporabniških aktivnosti v slovarskem vmesniku. Pridobljene informacije bodo upoštevane pri nadaljnjem razvoju Sopomenk. S tem javnosti ne bomo le enostransko informirali o izdelku, temveč bo njihov doprinos beležen in upoštevan že od samega začetka slovarskega razvoja, o uporabniškem doprinosu pa bo javnost tudi sproti obveščana. V skladu s konceptom odzivnosti, ki ga slovar uvaja, se bo vloga uporabnika spremenila iz pretežno pasivnega opazovalca slovaropisnega rezultata v aktivnega člana jezikovne/uporabniške skupnosti.

Cilja sklopa 3 sta naslednja:

 • pripraviti program za spremljanje uporabniških odzivov na spletu, analizirati povratne informacije in na njihovi podlagi pripraviti načrt za nadaljnji razvoj slovarja,
 • pripraviti sistem za spremljanje uporabniškega vključevanja in slovarske rabe, vgraditi uporabniške informacije v razvojni krog slovarja in obveščati javnost o uporabniškem doprinosu.

Sklop 4: Dolgoročno motiviranje uporabnikov za sodelovanje

Ključni del projekta je skrb za dolgoročno motiviranje uporabnikov za sodelovanje in slovarsko rabo. Uporabnikom je zato treba zagotoviti udoben in stalen dostop do slovarskega vmesnika in vseh sodelovalnih možnosti, ki jih ponuja. V tem sklopu bomo optimizirali vmesnik za rabo na tablicah in pametnih telefonih, vanj pa bomo vključili tudi dodatne motivacijske elemente za sodelovanje in slovarsko rabo. Upoštevali bomo želje ciljnih uporabniških skupin, ki bodo identificirane v predhodnih korakih projekta, kot tudi raziskovalnim spoznanjem s področja množičenja in igrifikacije v povezavi z izobraževanjem in gradnjo jezikovne infrastrukture (Čibej idr. 2015b, Fišer in Čibej 2015).

Cilja sklopa 4 sta naslednja:

 • izboljšati vmesnik glede na uporabniško povratno informacijo, da se omogoči uporabniku prijaznejša oz. udobnejša raba slovarja na tablicah in pametnih telefonih,
 • identificirati in vključiti motivacijske elemente, ki bodo uporabnike dolgoročno pritegnili k sodelovanju, ki bo zanje zanimivejše in zabavnejše.