Delovni sklop 1: vzdrževanje in nadgradnja korpusov (jezikovni viri)

Cilji vključujejo nadgradnjo programa za strojno označevanje besedil in vzpostavitev spletnega delotoka, izdelavo ali nadgradnjo učnih množic za procesiranje naravnega jezika, nadgradnjo leksikona, korpusov pisne standardne in nestandardne slovenščine, (5) korpusa govorjene slovenščine ter gradnjo korpusa usvajanja slovenščine kot prvega in kot drugega/tujega jezika, korpusa parlamentarnih razprav in metakorpusa vseh večjih korpusov slovenskega jezika.