PROGRAM KONFERENCE: Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija v šolski praksi

Sreda, 5. 4. 2023, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani

8.30–9.00 Registracija
9.00–9.15 Otvoritev
9.15–9.45 Plenarno predavanje 1
dr. Alenka Rot Vrhovec (Pedagoška fakulteta UL):

Kako učitelji popravljajo besedila učencev/dijakov?

9.45–10.15 Plenarno predavanje 2
dr. Marko Stabej (Filozofska fakulteta UL):

Kdo ali kaj naj koga ali kaj, kako in zakaj?

10.15–10.45 Sekcija izbirnih predavanj z odmorom za kavo

Vodja sekcije: Eva Pori

Natalija Mihelčić Gradišar:

Slovenski jezik pri geografiji

Andreja Popović:

Ob besede k besedilu: učenci priseljenci in jezikovna zmožnost

Valentina Madjar Sitar:

Z individualno popravo in medvrstniškim vrednotenjem do boljšega znanja

Martina Kokelj:

Vsak izmed nas je lahko Andrej – obravnava in ocenjevanje domačega branja pri pouku slovenščine

Maja Kosmač Zamuda:

Od priprave do vrednotenja oz. ocenjevanja govornega nastopa s predstavitvijo pri slovenščini

Alenka Krušič:

Besede nagajivke in sodobni načini poučevanja

Tjaša Rotar Komel:

Z besedami gradimo, da besedilo pridobimo – Razvijanje pisne jezikovne spretnosti pri pouku angleščine

Sandra Križnar:

Preverjanje branja in bralnega razumevanja

Maja Brezovar:

Sooblikovanje prilagoditev za nadarjene učence in učenke pri pouku slovenščine na predmetni stopnji v osnovni šoli

Stanislava Stružnik:

Vihar v moji glavi: disleksija

10.45–12.00 Sekcija 1
Vodja sekcije: dr. Lara Godec Soršak
Nina Oražem:

Skladenjske, oblikoslovne in pravopisne napake v gimnazijskih esejih

Aleksandar Tonić:

Ocenjevanje znanja angleščine v 4.–9. razredu osnovne šole: govorno sporočanje in razumevanje

Petra Jesenovec in Nuša Drinovec Sever:

Popravljanje napak v besedilih osnovnošolcev kot izziv

Žan Grm:

Povratna informacija pri pisanju pisnega sestavka v okviru izpita za pridobitev Nemške jezikovne diplome DSD I

Neža Zupančič Logar:

Jezikovne napake dijakov v pisnem in ustnem izražanju kot posledica interference med slovenščino in ruščino – kako, kdaj in zakaj jih popravljati?

12.00–12.15 Odmor
12.15–13.15 Sekcija 2
Vodja sekcije: dr. Tadeja Rozman
Martina Kokelj in Sonja Strgar:

Matematika in slovenščina z roko v roki

Ana Rotovnik Omerzu:

Analiza oblikovne in tvorbne zmožnosti dijakov na primeru tujih priimkov moškega spola

Marko Bešlič:

Popravljanje in ocenjevanje jezika in besedil pri strokovnih tehniških predmetih

Sonja Salajko:

Popravljanje jezika in besedil – učiteljska povratna informacija pri urah dodatne strokovne pomoči

 
13.15–14.15 Odmor za kosilo
 
14.15–15.30 Sekcija 3
  Vodja sekcije: dr. Špela Arhar Holdt
  Polonca Tratar Božič:

Formativno spremljanje pri pouku slovenščine ob primeru opisa države

  Urška Cerar:
Povratna informacija v procesu nastajanja enogovorne dejavnosti kot projektne naloge pri pouku angleščine
  Andreja Krajnc:
Popravljanje jezika in besedil – formativno spremljanje učencev in vloga vrstniške povratne informacije ter vrednotenje izdelkov pri jezikovnem pouku slovenščine
  Tjaša Markežič:
Medvrstniško vrednotenje priprav na pisanje šolske naloge – eseja
  Saša Mezek Zupančič in Anita Smole:
Formativno spremljanje učencev pri slovenščini v 1. triletju osnovne šole
 
15.30 Zaključek

PROGRAMSKI ODBOR: 

 • asist. Eva Pori, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (predsednica) 
 • znan. sod. dr. Špela Arhar Holdt, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 • red. prof. dr. Marko Stabej, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 • doc. dr. Tadeja Rozman, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani  
 • asist. dr. Alenka Rot Vrhovec, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • znan. sod. dr. Polona Gantar, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • doc. dr. Lara Godec Soršak, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • izr. prof. dr. Tomaž Petek, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani 

 

ORGANIZACIJSKI ODBOR: 

 • asist. Eva Pori, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (predsednica) 
 • znan. sod. dr. Špela Arhar Holdt, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani  
 • doc. dr. Tadeja Rozman, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani  
 • Sara Sever, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani 
 • ml. razisk. Magdalena Gapsa, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Tina Munda, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • Miha Sever, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • Martin Justin, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani 
 • Tina Mozetič, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani