Infrastrukturna podpora

Infrastruktura Centra raziskovalkam in raziskovalcem nudi jezikovne vire in orodja za slovenski jezik, uporabo spletnih platform (množičenje, igrifikacija) ter gostovanje spletnih strani raziskovalnih projektov in programov s področja jezikoslovja.

RSDO – Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost.

SoKol – Sopomenke in Kolokacije 2.0

Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL, v kateri bomo pripravili Slovar sopomenk in Kolokacijski slovar v različici 2.0.

PROP – Podprt razvoj pisanja

S projektom želimo podpreti učitelje, ki popravljajo in ocenjujejo pisne izdelke učencev. Rešitev vidimo v digitalni podpori učiteljskemu delu in digitalno zasnovanemu modelu za podajanje povratne informacije učiteljem in učencem.

TOLMAČ

Cilj projekta je razviti sistem za strojno prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike. Sistem bo s prepisi v slovenskem jeziku povečal dostopnost gluhim in naglušnim, izvlečki in posnetki predavanj pa bodo dopolnjevali študijska gradiva.

Portal Jezikovna Slovenija

Portal o jezikovni politiki Republike Slovenije, v okviru katerega deluje tudi jezikovnopolitična svetovalnica.

KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov

Na projektu poteka razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov. Ti bodo praktično uporabni v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije. Poteka tudi razvoj orodij, ki pomagajo pri določitvi kazalnikov.

KOLOS – Kolokacije v slovenščini

Temeljna raziskava semantičnih in časovnih vidikov kolokacij ter metod za merjenje kolokacijskih razmerij.

NOVA SLOVNICA

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode.

KOMASS

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika.

EMBEDDIA – Medjezikovne vektorske vložitve za manj zastopane jezike v evropskih medijih

Projekt EMBEDDIA z vektorskimi vložitvami za slovenščino skuša približati visokotehnološka orodja tudi manjšim jezikom.

Mednarodna raziskava o rabi enojezičnih slovarjev

Anketa je identificirala uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave.

Nadgradnja korpusov
Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

Nove različice korpusov: bolj uravnotežena besedila, izboljšana natančnost, nov uporabniški vmesnik …

Promocija Slovarja sopomenk sodobne slovenščine

Namen projekta je obveščati javnost o novem slovarju, sopomenskosti in možnostih za sodelovanje javnosti.

FRENK

FRENK – Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljvega diskurza v informacijski družbi.

STARK – Orodje za statistično analizo skladenjsko razčlenjenih korpusov

V projektu smo razvili program STARK, ki omogoča izdelavo frekvenčnih seznamov skladenjskih dreves iz odvisnostnoskladenjsko razčlenjenih korpusov.

Historične verzije referenčnega korpusa slovenskega jezika Gigafida

V okviru projekta je bil v spletnih konkordančnikih noSketch Engine in KonText vzpostavljen dostop do prejšnjih različic korpusa Gigafida, in sicer do korpusov FidaPLUS, Gigafida 1.0 in Gigafida 1.1.

Naglaševanje leksikona Sloleks

V projektu je bil slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks opremljen z avtomatsko pripisanimi in delno ročno pregledanimi naglasi. Poleg tega je bil nadgrajen obstoječi vmesnik leksikona, ki zdaj omogoča množičenje naglasnih podatkov.

Izdelava seznamov besed in n-gramov za različne ravni šolanja in različne predmete

V projektu je bil zgrajen korpus učbenikov za osnovne in srednje šole, iz njega pa so bili izluščeni seznami besed, n-gramov in ključnih besed.

LIST – Orodje za učinkovito analizo slovenskih korpusov

V projektu je bil razvit in izboljšan pregleden in razumljiv uporabniški vmesnik za LIST, ki uporabnikom omogoča prijazen dostop do jezikovnih statistik v slovenskih in drugih korpusih.

TermFrame

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (2018–2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Center za uporabno jezikoslovje Trojina

Center za jezikovne vire in tehnologije je prevzel infrastrukturno vzdrževanje zavoda Trojina.