Infrastrukturna podpora

Infrastruktura Centra raziskovalkam in raziskovalcem nudi jezikovne vire in orodja za slovenski jezik, uporabo spletnih platform (množičenje, igrifikacija) ter gostovanje spletnih strani raziskovalnih projektov in programov s področja jezikoslovja.

Univerzitetna licenca za orodje Sketch Engine

Center za jezikovne vire in tehnologije zagotavlja dostop do korpusnega orodja Sketch Engine za celotno Univerzo v Ljubljani.

PROP – Podprt razvoj pisanja

S projektom želimo podpreti učitelje, ki popravljajo in ocenjujejo pisne izdelke učencev. Rešitev vidimo v digitalni podpori učiteljskemu delu in digitalno zasnovanemu modelu za podajanje povratne informacije učiteljem in učencem.

SPOT – Na drevesnici temelječ pristop k raziskavam govorjene slovenščine

Projekt SPOT se osredotoča na opis skladenjskih značilnosti slovenskega govora s pomočjo nove metode na temelju skladenjsko razčlenjenih zbirk pisnih in govorjenih besedil (t. i. drevesnic).

ONLINE NOTES

Cilj projekta je razviti sistem za strojno prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike. Sistem bo s prepisi v slovenskem jeziku povečal dostopnost gluhim in naglušnim, izvlečki in posnetki predavanj pa bodo dopolnjevali študijska gradiva.

SLOKIT – Korpusni informator in besedilni analizator

Glavni namen projekta je nadgradnja portala raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI s storitvami, ki bodo vsebine portala, predvsem korpuse, približale širši množici uporabnikov.

Čas za slovenščino

V projektu je bilo na podlagi učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 pripravljeno celovito interaktivno učno gradivo za začetno učenje slovenščine, ki učečim se zagotavlja kakovostno in všečno izkušnjo učenja slovenščine.

Korpus KOST

Korpus slovenščine kot tujega jezika KOST je digitalna zbirka besedil, ki so jih napisali odrasli govorci, za katere slovenščina ni prvi jezik.

Učna množica kolokacij

V projektu je bila izdelana učna množica 713.310 kolokacijskih kandidatov iz referenčnega korpusa Gigafida 2.0, ki so bili označeni glede na njihovo kolokacijsko ustreznost.

RSDO – Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost.

SoKol – Sopomenke in Kolokacije 2.0

Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL, v kateri bomo pripravili Slovar sopomenk in Kolokacijski slovar v različici 2.0.

KOLOS – Kolokacije v slovenščini

Temeljna raziskava semantičnih in časovnih vidikov kolokacij ter metod za merjenje kolokacijskih razmerij.

Portal Jezikovna Slovenija

Portal o jezikovni politiki Republike Slovenije, v okviru katerega deluje tudi jezikovnopolitična svetovalnica.

KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov

Na projektu poteka razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov. Ti bodo praktično uporabni v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije. Poteka tudi razvoj orodij, ki pomagajo pri določitvi kazalnikov.

NOVA SLOVNICA

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode.

KOMASS

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika.

EMBEDDIA – Medjezikovne vektorske vložitve za manj zastopane jezike v evropskih medijih

Projekt EMBEDDIA z vektorskimi vložitvami za slovenščino skuša približati visokotehnološka orodja tudi manjšim jezikom.

Mednarodna raziskava o rabi enojezičnih slovarjev

Anketa je identificirala uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave.

Nadgradnja korpusov
Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

Nove različice korpusov: bolj uravnotežena besedila, izboljšana natančnost, nov uporabniški vmesnik …

Promocija Slovarja sopomenk sodobne slovenščine

Namen projekta je obveščati javnost o novem slovarju, sopomenskosti in možnostih za sodelovanje javnosti.

FRENK

FRENK – Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljvega diskurza v informacijski družbi.

STARK – Orodje za statistično analizo skladenjsko razčlenjenih korpusov

V projektu smo razvili program STARK, ki omogoča izdelavo frekvenčnih seznamov skladenjskih dreves iz odvisnostnoskladenjsko razčlenjenih korpusov.

Historične verzije referenčnega korpusa slovenskega jezika Gigafida

V okviru projekta je bil v spletnih konkordančnikih noSketch Engine in KonText vzpostavljen dostop do prejšnjih različic korpusa Gigafida, in sicer do korpusov FidaPLUS, Gigafida 1.0 in Gigafida 1.1.

Naglaševanje leksikona Sloleks

V projektu je bil slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks opremljen z avtomatsko pripisanimi in delno ročno pregledanimi naglasi. Poleg tega je bil nadgrajen obstoječi vmesnik leksikona, ki zdaj omogoča množičenje naglasnih podatkov.

Izdelava seznamov besed in n-gramov za različne ravni šolanja in različne predmete

V projektu je bil zgrajen korpus učbenikov za osnovne in srednje šole, iz njega pa so bili izluščeni seznami besed, n-gramov in ključnih besed.

LIST – Orodje za učinkovito analizo slovenskih korpusov

V projektu je bil razvit in izboljšan pregleden in razumljiv uporabniški vmesnik za LIST, ki uporabnikom omogoča prijazen dostop do jezikovnih statistik v slovenskih in drugih korpusih.

TermFrame

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (2018–2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Center za uporabno jezikoslovje Trojina

Center za jezikovne vire in tehnologije je prevzel infrastrukturno vzdrževanje zavoda Trojina.