Infrastrukturna podpora

Infrastruktura Centra raziskovalkam in raziskovalcem nudi jezikovne vire in orodja za slovenski jezik, uporabo spletnih platform (množičenje, igrifikacija) ter gostovanje spletnih strani raziskovalnih projektov in programov s področja jezikoslovja.

RSDO – Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

Cilj projekta je zadovoljiti potrebe po računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za slovenski jezik za raziskovalne organizacije, za podjetja in za širšo javnost.

SoKol – Sopomenke in Kolokacije 2.0

Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL, v kateri bomo pripravili Slovar sopomenk in Kolokacijski slovar v različici 2.0.

PROP – Podprt razvoj pisanja

S projektom želimo podpreti učitelje, ki popravljajo in ocenjujejo pisne izdelke učencev. Rešitev vidimo v digitalni podpori učiteljskemu delu in digitalno zasnovanemu modelu za podajanje povratne informacije učiteljem in učencem.

TOLMAČ

Cilj projekta je razviti sistem za strojno prevajanje slovenskih predavanj v tuje jezike. Sistem bo s prepisi v slovenskem jeziku povečal dostopnost gluhim in naglušnim, izvlečki in posnetki predavanj pa bodo dopolnjevali študijska gradiva.

Portal Jezikovna Slovenija

Portal o jezikovni politiki Republike Slovenije, v okviru katerega deluje tudi jezikovnopolitična svetovalnica.

KaUč – Za kakovost slovenskih učbenikov

Na projektu poteka razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov. Ti bodo praktično uporabni v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije. Poteka tudi razvoj orodij, ki pomagajo pri določitvi kazalnikov.

KOLOS – Kolokacije v slovenščini

Temeljna raziskava semantičnih in časovnih vidikov kolokacij ter metod za merjenje kolokacijskih razmerij.

NOVA SLOVNICA

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode.

KOMASS

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika.

EMBEDDIA – Medjezikovne vektorske vložitve za manj zastopane jezike v evropskih medijih

Projekt EMBEDDIA z vektorskimi vložitvami za slovenščino skuša približati visokotehnološka orodja tudi manjšim jezikom.

Mednarodna raziskava o rabi enojezičnih slovarjev

Anketa je identificirala uporabniška pričakovanja do enojezičnih slovarjev, izkušnje z obstoječimi slovarji ter predloge za izboljšave.

Nadgradnja korpusov
Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

Nove različice korpusov: bolj uravnotežena besedila, izboljšana natančnost, nov uporabniški vmesnik …

Promocija Slovarja sopomenk sodobne slovenščine

Namen projekta je obveščati javnost o novem slovarju, sopomenskosti in možnostih za sodelovanje javnosti.

FRENK

FRENK – Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljvega diskurza v informacijski družbi.

STARK – Orodje za statistično analizo skladenjsko razčlenjenih korpusov

V projektu smo razvili program STARK, ki omogoča izdelavo frekvenčnih seznamov skladenjskih dreves iz odvisnostnoskladenjsko razčlenjenih korpusov.

Historične verzije referenčnega korpusa slovenskega jezika Gigafida

V okviru projekta je bil v spletnih konkordančnikih noSketch Engine in KonText vzpostavljen dostop do prejšnjih različic korpusa Gigafida, in sicer do korpusov FidaPLUS, Gigafida 1.0 in Gigafida 1.1.

Naglaševanje leksikona Sloleks

V projektu je bil slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks opremljen z avtomatsko pripisanimi in delno ročno pregledanimi naglasi. Poleg tega je bil nadgrajen obstoječi vmesnik leksikona, ki zdaj omogoča množičenje naglasnih podatkov.

Izdelava seznamov besed in n-gramov za različne ravni šolanja in različne predmete

V projektu je bil zgrajen korpus učbenikov za osnovne in srednje šole, iz njega pa so bili izluščeni seznami besed, n-gramov in ključnih besed.

LIST – Orodje za učinkovito analizo slovenskih korpusov

V projektu je bil razvit in izboljšan pregleden in razumljiv uporabniški vmesnik za LIST, ki uporabnikom omogoča prijazen dostop do jezikovnih statistik v slovenskih in drugih korpusih.

TermFrame

TermFrame je triletni raziskovalni projekt (2018–2021), ki se ukvarja s terminologijo in znanjem na presečišču jezikov, kognicije in računalništva. Projekt financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.