Čas za slovenščino

V projektu je bilo na podlagi učbeniškega kompleta Čas za slovenščino 1 pripravljeno celovito interaktivno učno gradivo za začetno učenje slovenščine, ki učečim se (ciljna publika so mladostniki, ki se učijo slovenščino kot drugi in tuji jezik) zagotavlja kakovostno in všečno izkušnjo učenja slovenščine. Interaktivno učno gradivo je podprto s klikljivim seznamom jedrnega besedišča A1 z leksikalnimi informacijami oz. slovarjem, namenjenim govorcem slovenščine kot drugega in tujega jezika.

Slovar za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika je namenjen učečim se slovenščine kot drugega in tujega jezika. Vključuje besedišče, ki ga govorci v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirom predvidoma osvojijo na ravni A1. Besedišču so dodane uporabnikom prilagojene slovnične, pomenske in multimedijske informacije, ki vključujejo tudi prevod iztočnice v tri tuje jezike – angleščino, albanščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom učencev priseljencev) in madžarščino (kot od slovenščine najbolj oddaljenim jezikom, ki se govori v slovenskem zamejstvu). Gre za rastoči in prvi tovrstni slovar za tuje govorce pri nas, ki v trenutni različici vsebuje omejeno število geselskih iztočnic (991) in je bil razvit z mislijo, da ga bo v prihodnosti mogoče sistematično dopolnjevati in nadgraditi s kompleksnejšimi pomenskimi informacijami, relevantnimi za govorce slovenščine kot drugega in tujega jezika na višjih ravneh jezikovnega znanja (A2–C1). Model geselskega članka vsebuje naslednje elemente: lemo oz. iztočnico, informacijo o besedni vrsti iztočnice, prevod iztočnice v angleški, madžarski in albanski jezik, pomenski indikator, kolokacije in realne stavčne zglede. Slovar je podprt tudi z avdiovizualnimi elementi: zvočnim posnetkom iztočnice (v slovenščini) in mestoma s slikovno razlago iztočnice oz. fotografijo.

Več najdete tukaj.