VIRI IN ORODJA

Digitalni slovarji  so zasnovani z upoštevanjem lastnosti digitalnih medijev in navad njihovih uporabnikov.
Leksikon vsebuje podatke o besedah, npr. o njihovi besedni vrsti, pregibnih oblikah in naglasih.

Slovensko-madžarski slovar 1.0

Veliki slovensko-madžarski slovar

Gre za temeljni dvojezični slovar, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL). Verzija 1.0 vsebuje 10.946 iztočnic, 33.298 prevodov, 15.265 kolokacij in skladenjskih zvez ter 2.416 stavčnih zgledov. Njegova gesla so izdelana povsem na novo z ročno analizo korpusnega gradiva.
Vsebuje bogat nabor kontekstualnih informacij (tipične besedne zveze, stavčni zgledi), posebna pozornost je namenjena tudi terminološki plati, saj so bila gesla oblikovana v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij na Univerze v Ljubljani.

Sloleks 2.0

Slovenski oblikoslovni leksikon

Sloleks 2.0 vsebuje osnovne podatke o 100.802 slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove slovnične lastnosti. V različici 2.0 so pri vsaki besedi zabeležene tudi vse njene pregibne oblike z avtomatsko pripisanimi naglasi, zapisi v mednarodni fonetični pisavi (IPA) in posnetki izgovorjave, ki so bili generirani s pomočjo sistema eBralec. Leksikon besednih oblik Sloleks je namenjen tako jezikovnim uporabnikom, ki lahko s pomočjo spletnega vmesnika preverjajo informacije o pregibanju in slovničnih ter naglasnih lastnostih slovenskih besednih oblik, kot tudi razvijalcem jezikovnotehnoloških aplikacij.

Kolokacije 1.0

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine vsebuje 35.989 iztočnic in 7.338.801 kolokacij in je prvi takšen slovar pri nas, predstavlja pa prvi korak k zapolnjevanju manka na področju jezikovnih virov za slovenščino, namenjenih jezikovni produkciji. Glavni prepoznavni elementi slovarja so stopenjski prikaz gesel, predstavitev kolokacijskih podatkov v širšem besedilnem kontekstu ter različne možnosti filtriranja in razvrščanja bogatih kolokacijskih podatkov. Slovar sodi med odzivne slovarje, ki sledijo konceptu, da se jezikovni skupnosti takoj po izdelavi slovarske baze omogoči dostop do večje količine relevantnih, a še neprečiščenih jezikovnih podatkov.

Sopomenke 1.0

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je najobsežnejša odprto dostopna avtomatsko generirana zbirka slovenskih sopomenk in prvi primer odzivnega slovarja, ki se dinamično odziva tako na spremembe v jeziku kot na mnenje jezikovne skupnosti – uporabniki lahko namreč v slovar dodajajo manjkajoče sopomenke ali glasujejo za obstoječe. Slovar omogoča tudi primerjavo dveh sopomenk glede na besede, s katerimi se tipično pojavljata, in vsebuje povezave na korpus pisne standardne slovenščine Gigafida, kjer lahko uporabniki preverijo rabo sopomenk v sodobnih slovenskih besedilih.

LBS

Leksikalna baza za slovenščino
Leksikalna baza predstavlja izčrpen pomenski in skladenjski opis izbranega nabora slovenskih besed, ki je izdelan izključno na podlagi analize referenčnih besedilnih korpusov. Izbor besed temelji na geslovniku 5.000 najpogostejših besed v korpusih FidaPLUS in Gigafida, upoštevali pa smo tudi izbor besed iz osnovno- in srednješolskih učbenikov, da bi se čim bolj približali realnim problemom šolarjev in dijakov. Leksikalna baza je predstavljala temeljni vir pri pripravi Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika.

Sloleks 1.0

Slovenski oblikoslovni leksikon

Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks vsebuje osnovne podatke o več kot 100.000 slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove slovnične lastnosti. Sloleks je namenjen tako jezikovnim uporabnikom, ki lahko s pomočjo spletnega vmesnika preverjajo informacije o pregibanju in slovničnih ter naglasnih lastnostih slovenskih besednih oblik, kot tudi razvijalcem jezikovnotehnoloških aplikacij. Prva različica je bila izdelana v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.