VIRI IN ORODJA

Digitalni slovarji  so zasnovani z upoštevanjem lastnosti digitalnih medijev in navad njihovih uporabnikov.
Leksikon vsebuje podatke o besedah, npr. o njihovi besedni vrsti, pregibnih oblikah in naglasih.

Sopomenke 2.0

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Slovar sopomenk sodobne slovenščine 2.0 vsebuje 100.837 iztočnic in 362.828 sopomenk. Večina gesel je pripravljenih povsem strojno, v različici pa smo pri 3.421 iztočnicah ročno pripravili pomensko členitev, jo opisali s kratkimi pomenskimi indikatorji in razvrstili sopomenke pod ustrezne pomene. Novost so tudi ročno pregledane protipomenke, ki so na voljo pri 3.599 iztočnicah. Pomensko členjena gesla in protipomenke kažejo smer, v katero bi radi slovar dopolnjevali v prihodnje.

Kolokacije 2.0

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine v drugi različici vsebuje 81.443 iztočnic in 4.491.958 kolokacij. Slovar nastaja z naprednimi računalniškimi metodami za prepoznavo kolokacij, ki smo jih za slovenščino že preizkusili, prav tako pa jih redno izboljšujemo in nadgrajujemo. V trenutni različici je 2090 iztočnic ročno dokončanih, 11227 pa že vsebuje pomenske členitve ter kombinacijo ročno pregledanih in avtomatskih kolokacij. Novosti sta pregledna tristopenjskost gesel glede na dokončanost in pa nov način uporabniškega sodelovanja pri izboljšavi slovarja.

Slovensko-madžarski slovar 1.0

Veliki slovensko-madžarski slovar

Gre za temeljni dvojezični slovar, ki nastaja na Centru za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani (CJVT UL). Verzija 1.0 vsebuje 10.946 iztočnic, 33.298 prevodov, 15.265 kolokacij in skladenjskih zvez ter 2.416 stavčnih zgledov. Njegova gesla so izdelana povsem na novo z ročno analizo korpusnega gradiva.
Vsebuje bogat nabor kontekstualnih informacij (tipične besedne zveze, stavčni zgledi), posebna pozornost je namenjena tudi terminološki plati, saj so bila gesla oblikovana v sodelovanju s strokovnjaki z različnih področij na Univerze v Ljubljani.

Sloleks 2.0

Slovenski oblikoslovni leksikon

Sloleks 2.0 vsebuje osnovne podatke o 100.802 slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove slovnične lastnosti. V različici 2.0 so pri vsaki besedi zabeležene tudi vse njene pregibne oblike z avtomatsko pripisanimi naglasi, zapisi v mednarodni fonetični pisavi (IPA) in posnetki izgovorjave, ki so bili generirani s pomočjo sistema eBralec. Leksikon besednih oblik Sloleks je namenjen tako jezikovnim uporabnikom, ki lahko s pomočjo spletnega vmesnika preverjajo informacije o pregibanju in slovničnih ter naglasnih lastnostih slovenskih besednih oblik, kot tudi razvijalcem jezikovnotehnoloških aplikacij.

Kolokacije 1.0

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine

Kolokacijski slovar sodobne slovenščine je vseboval 35.989 iztočnic in 7.338.801 kolokacij in je bil prvi takšen slovar pri nas. Objavljen je bil leta 2018, leta 2022 pa ga je nadomestila verzija 2.0. Glavni prepoznavni elementi slovarja so bili stopenjski prikaz gesel, predstavitev kolokacijskih podatkov v širšem besedilnem kontekstu ter različne možnosti filtriranja in razvrščanja bogatih kolokacijskih podatkov.

Sopomenke 1.0

Slovar sopomenk sodobne slovenščine

Slovar sopomenk sodobne slovenščine je bil objavljen leta 2018 in je vseboval 105.473 iztočnic in 368.117 sopomenk. Bil je najobsežnejša odprto dostopna avtomatsko generirana zbirka slovenskih sopomenk in prvi primer odzivnega slovarja. Leta 2022 ga je nadomestila verzija 2.0.

LBS

Leksikalna baza za slovenščino
Leksikalna baza predstavlja izčrpen pomenski in skladenjski opis izbranega nabora slovenskih besed, ki je izdelan izključno na podlagi analize referenčnih besedilnih korpusov. Izbor besed temelji na geslovniku 5.000 najpogostejših besed v korpusih FidaPLUS in Gigafida, upoštevali pa smo tudi izbor besed iz osnovno- in srednješolskih učbenikov, da bi se čim bolj približali realnim problemom šolarjev in dijakov. Leksikalna baza je predstavljala temeljni vir pri pripravi Predloga za izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika.

Sloleks 1.0

Slovenski oblikoslovni leksikon

Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks vsebuje osnovne podatke o več kot 100.000 slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove slovnične lastnosti. Sloleks je namenjen tako jezikovnim uporabnikom, ki lahko s pomočjo spletnega vmesnika preverjajo informacije o pregibanju in slovničnih ter naglasnih lastnostih slovenskih besednih oblik, kot tudi razvijalcem jezikovnotehnoloških aplikacij. Prva različica je bila izdelana v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku.