VIRI IN ORODJA

Spletni konkordančnik je program, ki omogoča iskanje po obsežnih zbirkah besedil – korpusih – na spletu.

Jezikovni sledilnik

Jezikovni sledilnik je orodje, ki omogoča spremljanje časovnih trendov slovenskega besedišča.  Sledilnik črpa podatke iz korpusa pisne standardne slovenščine Gigafida 2.0 za besedila do leta 2018 ter iz servisa spletnih novic IJS NewsFeed za besedila od leta 2019 naprej. Na tak način je zagotovljena ažurnost spremljanja besedil. Na podlagi teh dveh virov se izdela fokusni korpus z besedili, ki so nastala v izbranem obdobju (npr. letu 2020), in večji korpus z besedili, nastalimi v daljšem preteklem obdobju (npr. letih 1991-2019). 

Spletni konkordančnik za pisni jezik (CJVT)

Spletni konkordančnik CJVT, ki trenutno omogoča iskanje po korpusu Gigafida 2.0, predstavlja nadgradnjo konkordančnika, izdelanega v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku. Poleg nekaterih izboljšav v načinu iskanja je glavna prednost konkordančnika povezanost z ostalimi viri CJVT, kot so Sloleks, Kolokacije in Sopomenke. Konkordančnik je prilagojen predvsem preprostejši (šolski) rabi, njegov glavni namen pa je ta, da uporabnikom omogoči intuitivno opazovanje rabe sodobnega slovenskega jezika.

Spletni konkordančnik za pisni jezik (SSJ)

Spletni konkordančnik je program, ki omogoča iskanje po obsežnih zbirkah besedil – korpusih – na spletu. Korpusni vmesnik, izdelan v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, je prilagojen predvsem preprostejši (šolski) rabi, njegov glavni namen pa je ta, da uporabnikom omogoči intuitivno opazovanje rabe sodobnega slovenskega jezika, predvsem v korpusih Gigafida in Kres.

Spletni konkordančnik za govorjeni jezik (SSJ)

Spletni konkordančnik za govorjeni jezik omogoča dodatne možnosti, predvsem poslušanje posnetkov ter filtriranje po različnih demografskih, besedilnovrstnih in drugih kriterijih. Trenutno je v spletnem konkordančniku dostopen korpus govorjene slovenščine Gos.

Slogovni priročnik

Slogovni priročnik je demonstracijski portal, ki prikazuje možnosti spletne predstavitve ugotovitev, na katerih mestih imajo pišoči pri pisanju v slovenščini težave, in ponuja razlago in rešitev teh problemov v zanimivi in razumljivi obliki. Razlage vsebin so pripravljene na osnovi podatkov iz besedilnih korpusov: temeljijo na sodobnih ugotovitvah o jeziku in predstavljajo sliko realne, žive slovenščine, kakršno uporabljamo tukaj in zdaj.

Pedagoški slovnični portal

Pedgoški slovnični portal je zbirka pogostih jezikovnih problemov, ki so obravnavani po poglavjih. Vsako od njih predstavlja zaključeno celoto, za razumevanje katere ni potrebno poznavanje drugih slovničnih vsebin. Velika pozornost je namenjena razumljivosti razlage: jezikoslovne terminologije skoraj ni, vsi zahtevnejši pojmi so sproti razloženi, jezik razlage je izredno preprost. Na ta način je učiteljem omogočeno, da povezujejo usvajanje snovi pri pouku z uporabo portala doma.