Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks

Slovenski oblikoslovni leksikon Sloleks vsebuje osnovne podatke o slovenskih besedah, predvsem v katero besedno vrsto spadajo in kakšne so njihove slovnične lastnosti. Pri vsaki besedi so v bazi zabeležene tudi vse njene pregibne oblike z avtomatsko pripisanimi naglasi, zapisi v mednarodni fonetični pisavi (IPA) in posnetki izgovorjave, ki so bili generirani s pomočjo sistema eBralec.

Tako kot ostali odzivni jezikovni viri CJVT tudi Sloleks vključuje sodelovanje uporabnikov, ki lahko k izboljšanju podatkovne zbirke prispevajo na več načinov: s pozitivnim ali negativnim glasovanjem o naglašenih besednih oblikah, posnetkih in fonetičnih zapisih, s prijavo manjkajočega naglasnega vzorca pri posamezni iztočnici in z dodajanjem uporabniških posnetkov izgovorjave iztočnic.

Leksikon besednih oblik Sloleks je namenjen tako jezikovnim uporabnikom, ki lahko s pomočjo spletnega vmesnika preverjajo informacije o pregibanju in slovničnih ter naglasnih lastnostih slovenskih besednih oblik, kot tudi razvijalcem jezikovnotehnoloških aplikacij (kot so npr. razpoznavalniki in sintetizatorji govora ter avtomatski naglaševalniki, pregibalniki in oblikoskladenjski označevalniki).

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana