Veliki slovensko-madžarski slovar

Veliki slovensko-madžarski slovar (VSMS) je dolgoročni projekt CJVT, ki ga od poletja 2018 preko sredstev infrastrukturnega programa s posebnim sklepom financira Javna agencija za raziskovanje RS. Slovar temelji na konceptu, ki je bil izdelan med 2015 in 2018 v okviru ciljno-raziskovalnega projekta pod vodstvom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je skladen s sodobno mednarodno leksikografsko prakso, npr. dvojezičnimi slovarji uglednih mednarodnih založb, kot so Oxford University Press, Collins ipd. Vzorčna gesla slovarja si lahko ogledate na https://www.lexonomy.eu/VSMS/. Slovar bo med drugim vključeval večjo mero kontekstualnih informacij (tipičnih besednih zvez in stavčnih zgledov ipd.) o rabi besed kot obstoječi dvojezični slovarji za par slovenščina-madžarščina. Nastajajoči e-slovar vsebuje tudi druge pomembne elemente za uporabnike, kot so zvočni posnetki izgovorjave vseh delov gesel, povezave z zunanjimi viri (spreganje glagolov, sklanjanje samostalnikov) in podobno.

POVEZAVE IN KONTAKT

Center za jezikovne vire in tehnologije, Univerza v Ljubljani
Večna pot 113, SI-1000 Ljubljana

Slovar izdeluje ekipa slovenskih leksikografov (od izkušenih urednikov do mlajših sodelavcev) in madžarskih prevajalcev v sodelovanju s tehničnimi sodelavci, ki skrbijo za računalniško podporo in vzdrževanje. Ekipa sodeluje tudi z madžarskimi ustanovami in strokovnjaki, ki nudijo predvsem podporo pri dvojezičnih in pravopisnih vprašanjih ter govornih tehnologijah.

Ker Veliki slovensko-madžarski slovar uvaja precej metodoloških novosti v dvojezično leksikografijo pri nas, predstavlja pomemben temelj za vse prihajajoče dvojezične slovarje za par slovenščina-tuji jezik. Posledično precejšnjo pozornost posvečamo tudi tehničnemu vidiku nastajanja slovarja, npr. z vpeljavo podatkovnega modela, ki omogoča povezljivost z različnimi viri, prilagajanjem in nadgrajevanjem slovarskega orodja Lexonomy za potrebe dvojezičnih slovarjev ter pripravo slovarskega vmesnika, ki bo v čim večji meri izkoristil prednosti digitalnih medijev.