Zaključek izobraževanja za učitelje slovenščine

V maju 2021 smo izvedli še zadnji del seminarja o (upo)rabi odzivnih jezikovnih virov pri pouku slovenščine. Zadnje srečanje je bilo osredotočeno na učiteljska poročila iz pedagoške prakse in namenjeno refleksiji, evalvaciji izvedenega dela.

Evalvacija uporabe novih jezikovnih virov pri pouku slovenščine je pokazala, da so odzivi učiteljev (po implementaciji učne ure v razredu) pozitivni. Učitelji menijo, da jezikovni viri CJVT prinašajo nove jezikovne podatke (na ravni sopomenskosti, kolokacijskosti, besednih naglasov itd.), ki ponujajo nove možnosti za podajanje snovi in učinkovito pripomorejo k uresničevanju učnih ciljev v skladu z vsebinami in učnim načrtom za pouk slovenskega jezika v srednji šoli. Nad novim načinom podajanja snovi pri urah slovenščine pa se navdušujejo tudi učenci oz. dijaki.

Seminar smo sklenili optimistično in z zavedanjem o pomembnosti kontinuiranega dela z novostmi in nujnosti posodabljanja ustaljene pedagoške prakse, kar bi se v prihodnosti moralo odražati tudi z izrazitejšimi premiki in posodobitvami v učnem načrtu.

seminar učitelji slovenščine