Nov projekt: Sopomenke in Kolokacije 2.0

Z veseljem vas obveščamo, da se je pričelo izvajanje projekta Sopomenke in Kolokacije 2.0 – SoKol, Nadgradnja temeljnih slovarskih virov in podatkovnih baz CJVT UL.

Projekt omogoča Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije kot del Javnega razpisa za (so)financiranje projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2021–2022.

Namen projekta je nadgraditi oba slovarja v različico 2.0. Pri Slovarju sopomenk sodoben slovenščine bo poskrbljeno za preglednejše in hitrejše uredniške protokole pri obravnavanju predlogov sopomenk uporabnikov. V Kolokacijskem slovarju bomo razvili možnosti za napredno iskanje po večbesednih slovarskih informacijah.

V oba slovarja želimo dodati kvalifikatorje, prioritetno pri sovražnem in slabšalnem besedišču. Pri teh iztočnicah bomo pregledali tudi zglede rabe, ki so avtomatsko uvoženi iz korpusa. Nenazadnje bomo pri obeh slovarjih vsaj 2.000 slovarskih gesel opremili z informacijo o pomenu in razvrstili sopomenke ter kolokacije pod ustrezne pomenske indikatorje.

Prioritete glede prvih nadgradenj Slovarja sopomenk in Kolokacijskega slovarja smo opredelili s pomočjo uporabniške skupnosti, ki je sodelovala v anketah, intervjujev in evalvacij. Hvala vsem za sodelovanje in mnenja!