Iztok Kosem

RAZISKOVALNA PODROČJA

 • leksikografija
 • korpusno jezikoslovje
 • kolokacije, slovarski zgledi
 • uporabniške raziskave

POVEZAVE IN KONTAKT

PROJEKTI

Večji nacionalni projekti
Evropski projekti – COST:
 • ENeL – European Network of e-Lexicography (podpredsednik)
 • enetCollect – European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques (pomočnik vodje 1. delovne skupine)
Projekti ARRS
Drugo

IZBRANE PUBLIKACIJE

1.01 Izvirni znanstveni članek

 • GANTAR, Polona, KOSEM, Iztok, KREK, Simon. Discovering automated lexicography = the case of Slovene lexical database. International journal of lexicography, ISSN 1477-4577. 2016, vol. 29, issue 2, str. 200-225, doi: 10.1093/ijl/ecw014.

2.01 Znanstvena monografija

 • KOSEM, Iztok. Interrogating a corpus. V: DURKIN, Philip (ur.). The Oxford handbook of lexicography, (Oxford handbooks in linguistics). 1st ed. Oxford: Oxford University Press. 2016, str. 76-93.

 • KILGARRIFF, Adam, KOSEM, Iztok. Corpus tools for lexicographers. V: GRANGER, Sylviane (ur.), PAQUOT, Magali (ur.). Electronic lexicography. 1st ed. Oxford: Oxford University Press. 2012, str. 31-55.

 • KOSEM, Iztok, STRITAR KUČUK, Mojca, MOŽE, Sara, ZWITTER VITEZ, Ana, ARHAR HOLDT, Špela, ROZMAN, Tadeja. Analiza jezikovnih težav učencev : korpusni pristop, (Zbirka Sporazumevanje). 1. izd. Ljubljana: Trojina, zavod za uporabno slovenistiko. 2012.

 • GORJANC, Vojko (urednik), GANTAR, Polona (urednik), KOSEM, Iztok (urednik), KREK, Simon (urednik). Slovar sodobne slovenščine : problemi in rešitve, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015.